Stäng
Hållbarhet

Code of conduct

1. Inledning

Denna uppförandekod har upprättats av och antagits av Avisera AB, nedan kallat Avisera. Avisera är ett svenskregistrerat aktiebolag med organisationsnummer 556441-9538. Denna uppförandekod gäller samtliga leverantörer, dess underleverantörer och alla andra affärspartners till Avisera, nedan kallade leverantör eller leverantörer. Den svenska och engelska versionen av denna uppförandekod äger samma giltighet.

Aviseras affärsidé är att marknadsföra varumärken med hjälp av bärkassar, påsar, packtejp och profilprodukter. Avisera ger dig gröna lösningar och vår målsättning är att leverera produkter av hög kvalitet med minimal miljöpåverkan – i alla led. Aviseras produkter ska i möjligaste mån tillverkas på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Avisera vill att arbetsförhållandena för anställda hos leverantörer ska vara goda och att ingen förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter eller lider skada på något vis. Avisera accepterar heller inte att barnarbetare nyttjas av leverantörer.

För att klargöra Aviseras ståndpunkter har vi upprättat denna uppförandekod. Uppförandekoden definierar kraven vi ställer på leverantörer. Aviseras leverantörer är skyldiga att informera berörda om uppförandekoden och se till att den följs. Avisera förväntar sig leverantörens aktiva deltagande i uppfyllande av kraven i denna uppförandekod och i åtaganden mot Avisera, Aviseras kunder, Aviseras medarbetare och medmänniskor.

2. Rättsliga krav

Leverantören ska i alla avseenden följa tillämplig lagstiftning i respektive verksamhetsland. Alla lagar och lagstiftningar, inklusive de som härrör arbete, hälsa, säkerhet och miljö, måste följas.

Varor och tjänster som levereras till Avisera ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
 • ILO:s (Internationella Arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet) åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
 • FN:s barnkonvention, artikel 32
 • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
 • den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
 • den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
 • FN:s deklaration mot korruption

Om denna uppförandekod i något avseende strider mot den rådande lagstiftningen i landet har lagen företräde. I de fall lagen har företräde ska leverantören underrätta Avisera härom.

 

3. Miljö

Miljöfrågor ligger Avisera varmt om hjärtat och vi arbetar dagligen med att minimera påverkan på miljön. Avisera förväntar sig att leverantörer har samma ambitioner som vad vi har. Leverantören ska ständigt förebygga förorening och vidta åtgärder för att minimera negativ påverkan på miljön. Leverantörer ska vid anmodan kunna visa upp giltiga certifikat för miljöarbetet enligt internationellt erkända standarder.

Leverantörer till Avisera ska följa miljölagar och miljöbestämmelse som tillämpas i respektive verksamhetsland. Leverantörer ska källsortera avfall och verkar för återvinning av material och energi i möjligaste mån. Leverantörens farliga avfall ska omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Leverantör ska vidare hantera och förvara kemiska produkter på ett miljömässigt godtagbart sätt.

4. Barnarbete är inte acceptabelt

Avisera accepterar inte barnarbete. Enligt definitionen i FN:s barnkonvention är alla människor upp till 18 års ålder barn och barn äger rätt att skyddas från att utnyttjas för ekonomisk vinning och utförande av arbetsuppgifter som; är farliga, försämras barnets utbildningsmöjligheter, skadar barnets hälsa eller hämmar barnets fysiska, mentala, andliga, moraliska eller sociala utveckling.

5. Arbetarnas rättigheter

Avisera godtar inte tvångs- eller straffarbete i någon form. Avisera accepterar inte kroppslig bestraffning eller någon annan form av mentalt, verbalt eller fysiskt våld eller hot om våld. Vi accepterar inte heller sexuella trakasserier under några omständigheter. Alla arbetare ska bemötas med respekt och värdighet och inte under några omständigheter kränkas.

Diskriminering

Inga arbetare får kränkas på grund av; kön, ras, hudfärg, ålder, graviditet, sexuell läggning, trosuppfattning, politiska åsikter, nationalitet, etnisk tillhörighet, sjukdom eller funktionshinder.
Alla arbetare har rätt att organisera sig och ansluta sig fackligt samt att förhandla kollektivt. Avisera accepterar inte att arbetare som organiserar sig straffas eller disciplineras av arbetsgivaren.

Löner
Arbetarnas löner ska vara rimliga i förhållande till utfört arbete och leverantören ska betala ut lagstadgade minimilöner. Lönen ska betalas ut punktligt och regelbundet. Verksamhetslandets arbetstidslagar ska följas och omfattningen av övertidsarbete får inte överstiga det antal timmar som anges i verksamhetslandets lag. Övertidsarbete får beordras inom ramen för vad verksamhetslandets lag tillåter. Lagstadgad ersättning för övertidsarbete ska betalas ut till arbetaren.
Arbetarna ska erhålla lagstadgad betald ledighet med korrekt ersättning för exempelvis semester och föräldraledighet.
Om leverantör tillhandahåller bostad till arbetare ska arbetaren ha fritt tillträde till bostaden och bostaden ska vara betryggande ur säkerhets-, hygien- och hälsosynpunkt.

6. Arbetarnas säkerhet och hälsa

Arbetsplatsen ska vara ren och hygienisk. Arbetsmiljön ska vara fri från föroreningar. Övriga fysiska betingelser så som temperatur, luftväxling, ljud- och ljusförhållande ska ge förutsättningar för arbetarna att bibehålla god hälsa under arbetstiden. Arbetarna ska ha tillgång till erforderlig skyddsutrustning. Första förbandslådor ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen. Leverantören ska aktivt förhindra att arbetarna skadas eller förolyckas genom olyckor i arbetet.

Arbetarna ska ha tillgång till rena toaletter, rent vatten samt möjlighet att förvara mat på ett sanitärt godtagbart sätt. Samtliga dessa förhållanden och förutsättningar ska erbjudas utan restriktioner mot arbetarna.
De mänskliga rättigheterna ska respekteras på arbetsplatsen samt i arbetarnas bostäder. Alla aktiviteter som bryter mot de mänskliga rättigheterna är förbjudna.

Anställningstrygghet
Leverantören ska sträva efter att anställa personalen i längre perioder. Personalen har rätt till skriftliga, förhandlade arbetsavtal. Arbetsgivaren ska ha som minst samma uppsägningstid gentemot arbetstagaren, som arbetstagaren har mot arbetsgivaren.

Kvinnlig personal ska ha rätt att gå på föräldraledighet, baserad på rådande lagstiftning i landet leverantören verkar i. Arbetstagare som går på föräldraledighet har rätt att återgå till arbetsplatsen med samma villkor som innan föräldraledigheten. Arbetstagaren ska inte utsättas för någon diskriminering eller nedsatt lön kopplad till sitt föräldraskap.

Försäkring
Leverantören ska säkerställa att arbetstagaren är täckt av relevanta statliga eller privata försäkringar, som täcker invaliditet, olyckor eller pension. Arbetstagare som skadas på arbetsplatsen eller som resultat av oaktsamhet eller åsidosättande av säkerheten – måste kompenseras för arbetstagarens intäktsförlust. I de fall då olyckan är dödlig, ska kompensationen utbetalas till familjen.

Ull, fjädrar, läder och andra djurprodukter
Alla underleverantörer till företag som godkänner denna uppförandekod måste anta nationell och internationell lagstiftning gällande djurskydd, likaså ansluta sig till De fem friheterna för djurvälfärd (The five freedoms for animal welfare), framtagna av EU Farm Animal Welfare Council/World Organization by Animal Health.

Dessa är:

 1. Frihet från hunger och törst genom tillgång till färskt vatten och en diet som upprätthåller fullständig hälsa och kraft.
 2. Frihet från obehag genom att ordna med en lämplig miljö som inkluderar skydd och en komfortabel viloplats.
 3. Frihet från smärta, skada och sjukdom genom förhindrande av detta eller snabb diagnos och behandling.
 4. Frihet att utföra naturligt beteende genom att tillgodose djurets behov av, tillräckligt utrymme, rätt resurser och sällskap av djurets eget slag.
 5. Frihet från rädsla och oro genom att säkra förutsättningar och behandlingar som undviker mentalt lidande.

7. Inspektioner och efterlevnad

Avisera förväntar sig att leverantörer respekterar denna uppförandekod och att leverantören gör sitt yttersta för att efterleva dessa krav. Avisera förväntar sig att leverantörer visar öppenhet i frågor som rör uppförandekoden och att leverantören inte vilseleder oss på något sätt.

Avisera tror på en tät dialog och nära samarbete med leverantörer för att finna godtagbara och effektiva lösningar i alla enskilda fall. Aviseras verkar för att samarbetet med leverantören ska leda till hållbara och miljöenliga lösningar till gagn för Avisera, Aviseras kunder, Aviseras leverantörer och våra medmänniskor.
Avisera förväntar sig att leverantören fortlöpande håller oss underrättad om tillverkningsmetoderna för tillverkade produkter. Avisera utför årligen leverantörsbedömningar.

Avisera förutsätter att leverantören besvarar sanningsenligt på ställda frågor, tillhandahåller relevant information och bifogar relevant dokumentation till Avisera för bedömning.

Avisera förbehåller sig rätten att när som helst göra oanmälda besök hos leverantören för att kontrollera tillämpningen av denna uppförandekod. Avisera förbehåller sig rätten att anlita oberoende tredje part för nämnda kontroller.

8. FSC® POLICY

Avisera är varken direkt eller indirekt involverade i:

 • Olaglig skogsavverkning och handel med olagligt avverkat virke eller skogsprodukter;
 • Överträdelser av traditionella och mänskliga rättigheter i skogsbruk;
 • Destruktion av höga naturvärden i skogsbruk;
 • Betydande omvandling av skog till plantager eller icke-skogsbruk;
 • Införande av genetiskt modifierade organismer i skogsbruk;
 • Brott mot någon av ILO: s kärnkonventioner, enligt definitionen i ILO: s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.