Stäng
Hållbarhet

Intern arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Avisera ska vara en arbetsplats med en arbetsmiljö som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara säker och utvecklande för alla medarbetare. Avisera strävar även efter att arbeta förebyggande när det gäller medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Detta innebär att:

  • Verksamheten ska bedrivas i en sund arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljön ska vara säker och ändamålsenlig för medarbetarna.
  • Medarbetarna ska ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljöaspekterna ska beaktas vid förändringar i verksamheten.
  • Medarbetarna ska känna ansvar för arbetsmiljön i det dagliga arbetet.
  • Både chefer och andra medarbetare ska ha sådana kunskaper i arbetsmiljörelaterade frågor att arbetsmiljöpolicyn kan efterlevas.
  • Avisera uppfyller lagstiftningens krav.
  • Arbetsmiljöarbetet ska ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Arbetet ska bygga på förtroende för individen och ske i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare.

Så uppnår vi en god arbetsmiljö

Med arbetsmiljö menas allt som vi påverkas av i vårt arbete: lokaler, utrustning, inredning, maskiner, kemiska produkter, arbetsmetoder och arbetsorganisation samt det samarbete och de mänskliga kontakter som arbetet ger och förutsätter. Med andra ord har Aviseras fysiska, psykiska och sociala förhållanden betydelse för arbetsmiljön. Det innebär att varje verksamhetsbeslut har en arbetsmiljökonsekvens och att en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för Aviseras ledning och medarbetare.

Engagemang

Aviseras ambition med ledarskap och organisation är att medarbetarna stimuleras att ta ansvar för sitt arbete och sin arbetssituation. Öppen vardagskommunikation och nära samverkan är en grundförutsättning för medarbetarnas engagemang. Genom att belysa arbetsmiljöfrågor i ledning, personalmöten och utvecklingssamtal kan ytterligare engagemang skapas. Arbetsmiljöfrågorna ska vara ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.

Ansvar

Som arbetsgivare åligger det Avisera att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsmiljölagstiftningens (Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverket) föreskrifter efterlevs. Medarbetare ska visa sitt personliga ansvar för arbetsmiljön genom att följa instruktioner, regler och rutiner samt uppmärksamma och rapportera tillbud, risker och hot mot en god arbetsmiljö. Samtliga medarbetare inom Avisera ska verka för en god arbetsmiljö.